Behoudens andersluidende voorafgaande en schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten en betrekkingen tussen
HYP3 bvba (hierna: HYP3) en de klant beheerst door de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden met uitsluiting van eventuele
Algemene Verkoopvoorwaarden van de klant.

De goederen of diensten worden door HYP3 geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De beschrijving van de goederen
of diensten op de factuur zijn een getrouwe weergave van hetgeen werd besteld en geleverd.

De goederen of diensten worden door HYP3 geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld. Bij gebreke aan een ondertekende
bestelbon of aan een specifieke vermelding van een leveringstermijn, worden de goederen of diensten geleverd rekening houdend
met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de sector. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de leveringstermijn
hoe dan ook louter indicatief. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval leiden tot verbreking van de overeenkomst noch
tot een schadevergoeding in hoofde van HYP3. De levering gebeurt bij HYP3, behoudens andersluidende voorafgaande en schriftelijke
overeenkomst. De goederen of diensten worden vervoerd of geleverd op kosten en op risico van de klant.

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten worden enkel aanvaard indien zij binnen 7 dagen na levering aan HYP3 kenbaar
worden gemaakt. Eigen voorafgaandelijke interventies van de klant maken de klacht ongegrond. Verborgen gebreken dienen binnen een
korte termijn na de ontdekking ervan te worden gemeld aan HYP3.

De klant mag op geen enkel moment de geleverde goederen of de verrichte diensten, evenals de hiervoor gebruikte onderdelen
(bv. servers), ongeoorloofd of illegaal gebruiken. De klant zal HYP3 ten allen tijde en op eigen kosten vrijwaren voor eventuele vorderingen
dienaangaande van derden.

HYP3 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals bv. commerciële of financiële verliezen, verlies van data,
verlies van cliënteel, reputatieschade, enz. HYP3 kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de werkelijke en bewezen schade van de klant
die voortvloeit uit de contractuele verplichtingen van HYP3 bij het leveren van de bestelde goederen en van de bestelde diensten.
Hierbij kan zij niet instaan voor schade die wordt veroorzaakt door derden, o.a. het hostingbedrijf, leveranciers van extern gebruikte software,
enz. De aansprakelijkheid van HYP3 is hoe dan ook beperkt tot maximaal de totaalprijs van het desbetreffende project zoals afgesproken in
de overeenkomst.

De geleverde goederen of diensten blijven eigendom van HYP3 zolang de volledige prijs (hoofdsom, interesten en kosten) niet is betaald.
De klant draagt de risico’s vanaf de levering en zorgt voor de goede bewaring. Bij niet-betaling van de volledige prijs op de vervaldag van
de factuur of – bij gebreke aan een specifieke vervaldag – 14 dagen na uitgifte van de factuur, is HYP3 gerechtigd om haar eigendom te
recupereren of om de verleende diensten te niet te doen desnoods via het offline halen van de geleverde diensten. Bij de niet-betaling
binnen de bovenvermelde termijnen van tussentijdse facturen, is HYP3 gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten tot volledige
betaling van de openstaande bedragen. In zulk geval kan HYP3 nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele laattijdige levering.

De intellectuele eigendomsrechten van HYP3, zelfs deze op het in het kader van de overeenkomst ontwikkelde goederen of verrichte
diensten, blijven ten allen tijde haar eigendom. Het is de klant verboden om verwijzingen naar HYP3 op de geleverde goederen of bij de
verrichte diensten te verwijderen. De levering van goederen of diensten is contant betaalbaar behoudens andersluidende bepaling waarbij
de levering van goederen of diensten betaalbaar is op de vermelde vervaldag. Elke factuur die na 14 dagen of na een vermelde vervaldag
onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele interest van 12% per jaar. In dat zelfde
geval zal er bovendien van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een conventionele verhoging worden toegepast van 10% van
het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Door het niet betalen van een factuur binnen de voorziene termijnen, worden alle nog
verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle overeenkomsten en eventuele geschillen tussen HYP3 en de klant worden beheerst
door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen HYP3 en de klant worden beslecht voor de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement
Leuven. Eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Icon arrow up